Bøker og hefter fra Sfk

Oversikt over alle publikasjoner

Her kan du finne en oversikt over alle artikler, bøker og hefter publisert av ansatte ved Senter for Krisepsykologi.

After the suicide

Those left behind in the wake of suicide are often plagued by unanswered questions and feelings of guilt. Helping them to understand why the suicide happened, how suicide survivors commonly react and cope, and where they can find support can help them move forwards on their path from grief to recovery.

Arbeidsplass Statfjord

Helse, trygghet, trivsel og utfoldelsesmuligheter er viktige sider ved arbeidsforhold og arbeidsmiljø i Norge, og i sin vurdering av oljeplattformen som arbeidsplass har forskerne også lagt stor vekt på samspillet mellom miljø og mennesker.

Artikler

Her kan du finne artikler publisert av ansatte ved Senter for Krisepsykologi.

Barn av virkeligheten

Læring for livet Denne samlingen korte, poengterte tekster viser hvordan voksne kan hjelpe barn med å håndtere en vanskelig virkelighet.

Barn og traumer

Denne boken er ment som hjelpemiddel for voksne, så vel legfolk som spesialister, i møte med barn som har opplevd traumer.

Barn som lever med vold i familien

Barn som lever med vold i familien, grunnlag for beskyttelse og hjelp Denne boken er skrevet for å gi barnevernet og deres samarbeidspartnere nødvendig bakgrunnskunnskap om barn som lever med vold i familien.

Barn som pårørende

«Sykdom, ulykker og kriser har alltid et familieperspektiv. Det minner forfatterne av denne kunnskapsrike boken om på hver side. De stiller det viktigste av alle spørsmål: Er det barn der?

Beredskapsplan for skolen

Hvert år rammes skoler av kriser som på ulikt vis påvirker enkeltelever, klasser og hele skolen. Alt fra dødsfall som rammer elever til store hendelser som inntreffer på verdensarenaen, stiller krav til håndtering fra skolens side.

Den lille søvnboken

Den lille søvnboken er en praktisk håndbok med nyttige tips og råd for forbedret søvnkvalitet, for hva du kan gjøre for å få bedre søvnrutiner, hvordan du kan få grep om tanker som holder deg våken, og hvordan du kan roe ned en urolig kropp.

Det bor et barn i mitt hjerte

Hvordan sørger man over et barn man aldri fikk bli kjent med? Hvordan kan man håndtere savnet etter en lykke som aldri kom? Her møter vi mennesker som fortsatt er midt oppi sorgen, vi møter dem som er rasende på det medisinske apparatet – og vi ser hvordan man makter å leve videre.

Det viktigste i barneoppdragelsen

Denne boken er todelt: Empatiboken og aggressjonsboken. Boken inngår i en serie av materiell i forbindelse med foreldreveiledningsprosjektet.

Effective Grief and Bereavement Support

Effective Grief and Bereavement Support shows how social networks, whether they be friends, colleagues or family, can provide an important source of support following sudden bereavement. Forword by Magne Raundalen.

Et liv for barn.

"Et liv for barn" er en temabok om barns oppvekstvilkår.

Etter selvmordet

Livet byr sjelden på hardere slag enn når en av dine nærmeste dør i selvmord. Jo nærmere avdøde sto deg, desto større blir sjokket, fortvilelsen og sorgen over tapet.

Grief in Children

'For years, I have strongly advised adults to read Grief in Children because I believe it is the most sympathetically written and accessible book on the topic. It is the thoughtful distillation of many years' clinical experience of working with bereaved children and their families.' - from the foreword by Professor William Yule

Grief in Young Children

'Dyregrov's writing is clear in its description, and explicit in its advice, and demonstrates that the daunting task of helping a child through grief is both manageable and rewarding' - Bereavement Care

Hva skjer når vi dør

Mange barn opplever at noen de er glad i eller er opptatt av, dør. Det kan være en i den nærmeste familien, eller noen de kjenner eller hører om. Uansett i hvilken sammenheng døden oppleves, vil barnet ofte ha mange spørsmål, spørsmål som de voksne kanskje synes det er vanskelig å svare på.

Hvordan lede sorggrupper

En håndbok for sorgguppeveiledere

I klem eller i balanse?

Arbeidet og familien er viktige bærebjelker i livene til de fleste av oss. Er forholdet mellom arbeid og familie i klem eller balanse? Har vi problemer med å få til en god kombinasjon mellom arbeid og familieliv, blir vi stresset, ja, kanskje til og med utbrent.

Kan man snakke med barn om alt?

Endelig en bok som hjelper deg til å håndtere og snakke med barn om dramatiske hendelser og kriser i deres lille verden rundt dem og i den store utenfor.

Katastrofepsykologi

Hva er en katastrofe, og hvordan reagerer de som overlever den? Atle Dyregrov presenterer her reaksjonsmønstrene til ulike katastroferammede grupper og noen av de diskusjoner og erfaringer som er samlet gjennom mange års praktisk arbeid med katastrofesituasjoner.

Krisepedagogikk, hjelp til barn og ungdom i krise

Pedagoger trenger kunnskap og mot til å gå i dialog med elevene ved kriser og traumer. En beredskapsstrategi for pedagogisk krisehåndtering er det første steget mot en proaktiv og våken holdning.

Krisepsykologi i praksis

Krisepsykologi i praksis gir praksisnære beskrivelser av det krisepsykologiske arbeidsfeltet. Gjennom boka formidles konkrete innspill og råd innenfor et fagfelt som bare i liten grad er belyst fra et praktisk og erfaringsbasert ståsted. Kunnskapen har basis i klinikk og forskning ved Senter for Krisepsykologi, som i år feirer sitt 20-årsjubileum.

Ledelse i teori og praksis

Dette er en systematisk og grundig innføring i tradisjonell og moderne ledelsesforskning og lederpraksis.

Når krisen rammer barn og unge

Dette er en fagbok for mennesker som i kraft av sin profesjon, rolle og stilling møter barn og unge som opplever kriser og ulykker.

Psykologisk debriefing

Hvordan lede gruppeprosesser etter kritiske hendelser

Reconciliation Among Young People in the Balkans

Rapporten er en evaluering av PostPessimist nettverket på Balkan som ble drevet av Norsk Folkehjelp. Hovedmålsettingen med nettverket var å fremme økt inter-etnisk kontakt og forsoning blant unge som bor i landene som pleide å utgjøre Jugoslavia.

Sats for livet

Til barn som trenger hjelp Man skal liksom tro at de som går til psykolog er helt koko. Men sånn er det jo ikke. De fleste går til psykolog fordi de er helt normale mennesker som har fått seg en trøkk. akkurat som når noen blir påkjørt av en bil. Da er det helt normalt å bli skadet, og så gå til lege.

Seksualisert vold mot gutter og menn

Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje?

Små vitner til vold

"Små vitner til vold" er gitt ut av prosjektet "Barn som lever med vold i familien". Dette er et samarbeidsprosjekt mellom behandlingssenteret Alternativ til vold (ATV) og Senter for Krisepsykologi i Bergen og er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet.

Sorg hos barn. En håndbok for voksne

Dette er en utvidet og oppdatert bok omkring sorg hos barn. Den kom første gang ut i 1989 og har i stor grad bidratt til å hjelpe voksne til bedre å forstå barns sorgreaksjoner på ulike alders- og utviklingstrinn. Boken handler om barns reaksjoner når dødsfall rammer foreldre, søsken, besteforeldre eller venner.

Sorg og omsorg i skolen

Personalet i førskole- og skoleverket trenger kunnskap om hvilke tiltak som bør settes inn ved en krisesituasjon. Denne boken tar enkelt og saklig opp barns reaksjoner i sorg og kriser, og hvordan de opplever tap av en venn, en nær slektning eller en klassekamerat.

Sosial nettverksstøtte ved brå død. Hvordan kan vi hjelpe?

Boka fokuserer på å gi veiledning og råd til sosiale nettverk som støtter etterlatte etter brå, uventede dødsfall.

Supporting Traumatized Children and Teenagers

A Guide to Providing Understanding and Help Supporting Traumatized Children and Teenagers is an accessible, comprehensive book providing an overview of the impact of trauma on children and adolescents and how they can be supported following trauma.

Ung sorg

Å miste noen man er glad i, kan være skremmende, forvirrende, trist, ensomt og uvirkelig. Men ingen sorg er lik. For noen er sorgen sterk, krevende og til stede hele tiden. For andre er den stille og kommer og går. Det betyr ikke at den enes sorg er mer ekte eller riktigere enn den andres.

Utbrent?

Stadig flere mennesker møter veggen og blir utbrent eller utladet.

Å ta avskjed, ritualer som hjelper barn gjennom sorg

Dyregrov har skrevet denne boken som en hjelp til alle voksne, legfolk så vel som spesialister, i møte med barn som har opplevd å miste en nær person.